Paroles Gijim'beke

Le - Par .

Ngiyesaba kwelamabhaca, ngiyesaba
Kwelamabhaca, ngiyesaba (repeat)
Gijim'beke, kwelamabhaca, gijim'beke
Chorus
Gijim'beke, kwelamabhaca, gijim'beke
Wo-hum
Wo-hum-um
Wo-hum
Wo-hum-um