Midriff - Art Blakey

Pochette album Art Blakey - Midriff

2010

Midriff

  • Midriff (feat. John Coltrane)

  • Ain't Life Grand (feat. John Coltrane)

  • Tippin' (feat. John Coltrane)

  • Pristine (feat. John Coltrane)

  • El Toro Valiente (feat. John Coltrane)

  • The Kiss Of No Return (feat. John Coltrane)

  • Late Date (feat. John Coltrane)

  • Outer World (feat. John Coltrane)

Les derniers albums de Art Blakey